Privacy Policy

Business Mobile – Business VoIP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Business Mobile – Business VoIP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Business Mobile – Business VoIP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Business Mobile – Business VoIP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Business Mobile – Business VoIP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Business Mobile – Business VoIP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht
• Gegevens over gezondheid.
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Business Mobile – Business VoIP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Maximaal 40 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Business Mobile – Business VoIP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Business Mobile – Business VoIP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Business Mobile – Business VoIP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Salarisgegevens;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Business Mobile – Business VoIP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Business Mobile – Business VoIP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Business Mobile – Business VoIP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Cookies
Op de websites maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze websites.
Verstrekking van gegevens aan derden
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaand uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling af te kunnen handelen.
Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bieden via onze websites verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (onder andere voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). De gegevens die u aan ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te kunnen handelen of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Tevens zullen wij ons te allen tijde houden aan de wettelijke bewaartermijn zoals deze is vastgesteld voor de financiële administratie
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Business Mobile – Business VoIP te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
WordPress
De website van Business Mobile – Business VoIP is gebouwd op het WordPress CMS. Een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress CMS gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Automattic voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Business Mobile – Business VoIP
Marterkoog 5
1822 BK Alkmaar
info@businessmobile.nl

Download